Hóa đơn

Hóa đơn đặt in

Theo quy định tại điều 8 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hóa đơn đặt in như sau:

Hóa đơn điện tử

Theo quy định tại điều 7 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hóa đơn điện tử như sau:

Sử dụng chứng từ trong luân chuyển hàng hóa là xăng dầu tạm nhập tái xuất được quy định như thế nào?

Tại công văn số 11072/BTC-TCT ngày 5/8/2009 của Bộ Tài Chính trả lời công văn số 0230/XD-TTTCKT ngày 13/02/2009 và công văn số 0560/XD-TTTCKT ngày 31/3/2009 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về việc sử dụng chứng từ luân chuyển hàng hoá là xăng dầu tạm nhập tái xuất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau..

Trường hợp nào cần hóa đơn bán lẻ?

Tại công văn số 2232/TCT-CS ngày 4 tháng 6 năm 2009 của Tổng cục thuế Trả lời công văn số 65/CT-TTHT ngày 10/02/2009 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau...

Các thuật ngữ pháp lý về hóa đơn

Theo quy định tại điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định các thuật ngữ pháp lý về hóa đơn như sau:

Loại và hình thức và nội dung hóa đơn

Theo quy định tại điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định loại và hình thức và nội dung hóa đơn như sau...

Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn

Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn như sau...

In Hóa đơn đặt in

Theo quy định tại điều 9 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về in hóa đơn đặt in như sau:

Bán, cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in

Theo quy định tại điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về bán, cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in như sau...

Phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh

Theo quy định tại điều 11 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh như sau...

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.