Hóa đơn

Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn

Theo quy định tại điều 22 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn như sau:

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn

Theo quy định tại điều 23 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn như sau:

Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ

Theo quy định tại điều 24 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ như sau:

Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn trong đơn vị kế toán

Theo quy định tại điều 25 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý mất, cháy, bỏng hóa đơn trong đơn vị kế toán như sau:

Lưu trữ, bảo quản hóa đơn

Theo quy định tại điều 26 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về lưu trữ, bảo quản hóa đơn như sau..

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Theo quy định tại điều 28 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử  như sau:

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Theo quy định tại điều 29 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn như sau:

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

Theo quy định tại điều 30 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in như sau:

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Theo quy định tại điều 31 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn như sau....

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Theo quy định tại điều 32 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn như sau...

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.