Công văn 11894/BTC-TCT năm 2014 về xuất hóa đơn bán hàng giá trị gia tăng định kỳ

10/01/2023

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11894/BTC-TCT
V/v xuất hóa đơn định kỳ

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.
(Địa chỉ: Tầng 19, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 30596/CT-KTT3 ngày 23/6/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 307b/2014/CV-PLC.NĐ-GĐ ngày 25/6/2014 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex về việc xuất hóa đơn bán hàng GTGT định kỳ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.”

Tại khoản 4, Điều 3, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về loại hình thức hóa đơn như sau:

“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Theo trình bày của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex thì nhựa đường cung ứng cho khách hàng được giao nhận ở nhiệt độ cao (từ 120-150 độ C) dạng lỏng để phục vụ cho việc trộn và cấp phối bê tông nhựa. Việc giao cho khách hàng thông qua hệ thống cân tại các trạm trộn của khách hàng - là các trạm, nhà máy sản xuất bê tông nhựa phục vụ cho thi công đường nhựa. Do là mặt hàng dạng lỏng (xá) nên có phát sinh hao hụt trong quá trình bơm rót, vận chuyển, tồn chứa, giao nhận và có phát sinh chênh lệch giữa lượng hàng thực xuất (xuất khỏi kho) và tồn chứa trong phương tiện vận chuyển cũng như lượng hàng thực nhận (lượng hàng khách hàng thực nhận qua cân), việc xuất hàng ra khỏi kho cho tới lúc khách hàng nhận hàng thường kéo dài do giao hàng tại các trạm trộn nằm xa trung tâm các tỉnh, thành phố và xa kho hàng của Công ty) nên việc giao hóa đơn GTGT của Công ty tới các trạm trộn để lưu giữ dễ xảy ra tình trạng bị mất, thất lạc.

Để phù hợp với đặc thù của hoạt động kinh doanh nhựa đường, Bộ Tài chính chấp thuận:

- Khi giao hàng cho khách hàng, Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu cân kiêm biên bản giao nhận để làm căn cứ xuất hàng, vận chuyển và giao hàng.

- Định kỳ (Chậm nhất là 10 ngày 1 lần), Công ty tiến hành đối chiếu lượng hàng với các khách hàng. Căn cứ bảng kê và biên bản đối chiếu lượng hàng, Công ty lập hóa đơn GTGT bán hàng cho khách hàng. Kèm theo hóa đơn (liên lưu tại Công ty) là toàn bộ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu cân kiêm biên bản giao nhận để chứng minh cho lượng hàng đã giao cho khách hàng.

- Hàng được giao tháng nào thì lập hóa đơn trong tháng đó, không để sang tháng sau. Doanh thu bán hàng theo đó cũng được phản ánh đúng trong tháng xuất hàng cho khách hàng. Tổng lượng hàng giao cho khách hàng phải luôn đúng bằng tổng lượng hàng được lập hóa đơn trong tháng.

Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các hóa đơn được lập nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời Cục Thuế và Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC, HCSN, CST- BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

<

>
<

>

Cùng danh mục

Phải có hóa đơn rõ ràng mới có thể trao đổi hàng hóa qua biên giới

Cục Thuế Lào Cai vừa có kiến nghị với Tổng cục Thuế, cần có quy định chặt đối với hàng hoá trao đổi mua bán của cư dân biên giới, chợ biên giới. Theo đó, lượng hàng hoá trao đổi phải được thực hiện bảng kê đầy đủ, chứng từ hoá đơn rõ ràng để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá.

Vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên Doanh nghiệp mới được tạo hóa đơn tự in

Từ ngày 1/6/2014, doanh nghiệp (kể cả Ngân hàng) phải có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp mới được tạo hóa đơn tự in.