Mã số thuế

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải quan

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì khi người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế được Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế như sau:

Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế của người nộp thuế

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế của người nộp thuế được quy định như sau :

Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế của cơ quan thuế

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế của cơ quan thuế được quy định như sau :

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.