Thuế môn bài

Nghiên cứu đưa thuế môn bài vào danh mục phí và lệ phí

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ cần nghiên cứu đưa thuế môn bài vào Danh mục phí và lệ phí.

Nộp thuế môn bài

Theo Mục II Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ thì nộp thuế môn bài được quy định như sau:

Mẫu thuế môn bài (tờ khai thuế môn bài)

Mẫu thuế môn bài (tờ khai thuế môn bài) sử dụng là Mẫu tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI được sử dụng chung cho các trường hợp kê khai bao gồm: kê khai lần đầu trong năm, kê khai điều chỉnh, bổ sung và kê khai của cơ sở mới thành lập.....

Thuế môn bài 2010

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập năm 2010,được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2010 thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm......

Bậc thuế môn bài

Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo bốn bậc thuế môn bài bao gồm: Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam..........

Khai thuế Môn bài

Hộ kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì phải kê khai, nộp thuế môn bài cả năm....

Địa điểm kê khai nộp thuế môn bài

Hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế môn bài với cơ quan thuế cấp nào thì kê khai, nộp thuế môn bài tại cơ quan cấp thuế cấp đó....

Mức thuế môn bài đối với tổ chức kinh doanh

Thông tư số 04/2003/TT –BTC ngày 07/5/2003 của Bộ tài chính hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì mức thuế môn bài được quy định như sau..

Mức thuế môn bài đối với tổ chức kinh doanh trong trường hợp cụ thể

Thông tư số 04/2003/TT –BTC ngày 07/5/2003 của Bộ tài chính hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì bậc thuế môn bài đối với một số trường hợp cụ thể được xác định như sau..

Mức thuế môn bài đối với các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể

  Theo khoản 2 Mục I Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ thì mức thuế môn bài đối với các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể được quy định nộp thuế môn bài theo 6 mức như sau:

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.