Khai thuế Môn bài

16/11/2018

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế;

-  Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Khai thuế môn bài được quy định như sau:

Hộ kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì phải khai thuế môn bài cả năm. Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Hộ kinh doanh đang sản xuất kinh doanh kê khai, nộp thuế môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch. Hộ mới ra kinh doanh kê khai, nộp thuế môn bài ngày trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Hộ kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp kê khai, nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Khai thuế môn bài theo bậc thuế môn bài dựa theo vốn đăng ký kinh doanh.

Cùng danh mục

Nghiên cứu đưa thuế môn bài vào danh mục phí và lệ phí

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ cần nghiên cứu đưa thuế môn bài vào Danh mục phí và lệ phí.

Nộp thuế môn bài

Theo Mục II Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ thì nộp thuế môn bài được quy định như sau: