Thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh công ty trong nước

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài...

Các vấn đề pháp lý sau khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Chi nhánh phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp..

Nội dung hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Chi nhánh được tiến hành các hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập và phù hợp để hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá..

Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân nước ngoài, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động chi nhánh...

Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Trong trường hợp Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành Chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện...

Gia hạn Giấy phép Hoạt động Chi nhánh công ty nước ngoài

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép hoạt động Chi nhánh hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn...

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty nước ngoài

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, thương nhân nước ngoài phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến cơ quan cấp Giấy phép, các chủ nợ, người lao động trong Chi nhánh,..

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.