Sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014 sủa đổi bổ sung

08/08/2022

Thông tin sách:

Tên sách: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014.

Số trang: 715

Năm xuất bản: 2014

NXB: Nhà xuất bản Lao động

Nội dung sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014"

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất: Cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung được xuất bản Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư 138/2011/TT – BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thuộc tất cả mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước (trừ doanh nghiệp nhà nước) là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), (trừ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên), công ty cổ phần (trừ công ty cổ phần niêm yết trên thị trường trứng khoán), công ty họp doanh, doanh nghiệp tư nhân và hcrp tác xã (trừ họp tác xã nông nghiệp và họp tác xã tín dụng nhân dân). Căn cứ đặc điểm, quy mô, yêu cầu và trình độ quản lý, từng doanh nghiệp vận dụng chế độ kế toán này phù họp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.Đặc biệt chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 cập nhật thông tư 138/2011/TT – BTC Ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ tài chính đề cập mới nhất có sửa đổi cập nhật thêm một số phần như: Quy định chung; Hệ thống tài khoản (Bỏ sung một so tài khoản mới).

Hệ thống báo cáo tàichính được sửa đổi bổ sung. Chế độ kế toán được chuyển đổi phần số dưchế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 gồm 6 thành phần cơ bản:

Phần thứ nhất: Quy định chung;

Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán;

Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính;

Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán;

Phần thứ năm: Chế độ sô kế toán;

Phần thứ sáu: Sơ đồ kê toán.

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiên thuận lợi cho việc thực hiện đổi mới kế toán Việt Nam, là công cụ chuyên môn phức tạp diễn ra rất khẩn trương trong quá trình đổi mới chính sách quản lý kinh tế, tài chính, cải cách hành chính quốc gia. Trong bối cảnh đó, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành lần này không tránh khỏi còn nhiều hạn chế. Với mong muốn được tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách kế toán, Bộ Tài chính trân trọng và đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp , phát hiện và đề xuất của các nhà nghiên cửu, các cán bộ quản lý và người làm kế toán, kiểm toán, những người tâm huyết với sự phát triển của kế toán Nhà nước.

 

LIÊN HỆ MUA SÁCH: Vui lòng gọi số điện thoại 046.292.7243 - 0963.680.420 Hoặc liên hệ vào mail: Nguyenthimai622@gmail.com

Cùng danh mục

Mua bán sách về thuế và kế toán nhà nước

Chúng tôi có cung cấp các sách về thuế và kế toán nhà nước. Để chọn mua các sách về thuế và kế toán Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo các đầu sách tại mục Sách thuế và liên hệ cho chúng tôi.

Sách Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế

Sách Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp mới: Cập nhật nội dung mới về Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đá được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính)