Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902

17/12/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 107/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2013.

Theo đó, Thông tư này quy định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng  thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 quy định tại Phụ lục II, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Cụ thể: mặt hàng Benzen và Xylen thuộc nhóm Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá, nhóm Hydrocarbon mạch vòng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 1% trong năm 2013, 2% trong năm 2014, 2015 và 3% từ năm 2016; Polypropylen dạng phân tán và loại khác có mức thuế nhập khẩu là 1% năm 2014, 2% năm 2015 và 3% từ năm 2016 trở đi.

Cùng danh mục

Mã HS mặt hàng Sản phẩm không dệt đi từ sợi thủy tinh

Công văn 4129/TCHQ-TXNK năm 2014 mã HS mặt hàng "sản phẩm không dệt đi từ sợi thủy tinh" do Tổng cục Hải quan ban hành.

Ban hành Biểu thuế xuất - nhập khẩu 2014

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 công bố Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.