Mã HS mặt hàng Sản phẩm không dệt đi từ sợi thủy tinh

21/08/2022

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4129/TCHQ-TXNK
V/v mã HS mặt hàng "sản phẩm không dệt đi từ sợi thủy tinh"

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và cung ứng thiết bị điện lực Việt Nam.
(Phòng 05 A8 Khu TT Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, P, Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 128/CV đề ngày 26/3/2014 của Công ty Cổ phần đầu tư và cung ứng thiết bị điện lực Việt Nam đề nghị áp dụng mã số 7019.90.90 cho sản phẩm của công ty nhập khẩu nêu tại thông báo kết quả phân tích số 052/TB-CNHP. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Trên cơ sở thông báo kết quả phân tích số 052/TB-CNHP ngày 16/1/2014 của Trung tâm PTPL Chi nhánh tại TP. Hải Phòng, hồ sơ yêu cầu phân tích gửi kèm, ngày 26/3/2014 Tổng cục Hải quan đã ban hành thông báo kết quả phân loại số 3107/TB-TCHQ. Theo đó, mặt hàng do Công ty nhập khẩu có kết quả phân tích là "sản phẩm không dệt từ xơ sợi thủy tinh cắt ngắn (>25%), đã được thấm tẩm nhựa polyeste (>20%), chất độn canxicacbonát (>30%)… màu xám, dày 3mm, được sử dụng trong kỹ thuật điện" được xác định mã số là 7019.39.90 "loại khác" thuộc phân nhóm "Tấm mỏng (voan), mạng, chiếu, đệm, tấm và các sản phẩm không dệt tương tự" tại nhóm 70.19 Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần đầu tư và cung ứng thiết bị điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Cùng danh mục

Ban hành Biểu thuế xuất - nhập khẩu 2014

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 công bố Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2014

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hàng hóa từ Chi Lê có hiệu lực từ ngày 1/1/2014

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 162 /2013/TT-BTC  về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện VCFTA vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Dừng miễn thuế một số mặt hàng nhập khẩu ưu đãi

Đó là nội dung Thông tư số 107/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 107/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2013.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi sửa đổi của một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.