Chuyển đổi Doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Chuyển đổi doanh nghiệp loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức (Trong trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; trong trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ quyền);..

Chuyển đổi Doanh nghiệp loại hình công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Danh sách thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;.

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.