Thi và cấp chứng chỉ hàng nghề đại lý thuế

10/10/2018

Dịch vụ đại lý thuế là lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam. Các đại lý thuế là công cụ đắc lực của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế.

THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUẾ

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật quản lý thuế số 78/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10

- Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế:

1. Nội dung thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm:

a- Môn thi thứ nhất: Pháp luật về thuế.

Nội dung môn thi Pháp luật về thuế bao gồm: Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế tài nguyên; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Các loại thuế khác; Phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b- Môn thi thứ hai: Kế toán (kiến thức thi tương đương với trình độ trung cấp).

Nội dung môn thi Kế toán bao gồm: Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán Việt Nam; các chế độ kế toán đối với hoạt động kinh doanh; lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán.

2. Hình thức thi: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp; thời gian cho mỗi môn thi phụ thuộc vào hình thức thi từ 30 phút đến 180 phút.

3. Tổ chức thi:

a- Cơ quan tổ chức thi: Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế tổ chức Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tập trung trong cả nước.

b- Để chuẩn bị cho việc thi tuyển, người dự thi có thể tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trường nghiệp vụ thuế, hội nghề nghiệp hoặc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đăng ký và được Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) công nhận cho tổ chức theo chương trình thống nhất do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) quy định.

c- Thời gian tổ chức thi: Hội đồng thi tổ chức mỗi năm 1 kỳ thi vào quý III hoặc quý IV hàng năm. Trước ngày thi tuyển ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo chính thức trên Website của Tổng cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi.

d- Địa điểm tổ chức thi do Tổng cục Thuế quyết định phù hợp với tình hình thực tế và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo thuận lợi cho đối tượng đăng ký dự thi.

e- Công bố kết quả thi: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi.

4. Kết quả thi, bảo lưu kết quả thi và phúc khảo kết quả thi:

a- Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 5 điểm trở lên chấm theo thang điểm 10.

b- Thí sinh có kết quả thi đạt yêu cầu bao gồm:

- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu cả 2 môn thi.

- Thí sinh dự thi đạt yêu cầu 1 môn thi (đối với trường hợp được miễn 1 môn thi).

c- Người dự thi chưa dự thi đủ các môn thi hoặc có môn thi chưa đạt được Chủ tịch Hội đồng thi cấp giấy Chứng nhận điểm thi làm cơ sở để lập hồ sơ thi tiếp môn chưa thi hoặc thi chưa đạt tại các kỳ thi tiếp.

d- Bảo lưu kết quả thi: Các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 3 năm liên tục tính từ kỳ thi đầu tiên.

e- Phúc khảo kết quả thi: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi, nếu người dự thi có đơn đề nghị phúc khảo thì Hội đồng thi có trách nhiệm phúc khảo bài thi và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh đó trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn phúc khảo. Kết quả phúc khảo phải được Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt trước khi thông báo cho người có đơn đề nghị phúc khảo. Đơn đề nghị phúc khảo gửi chậm sau thời hạn quy định trên sẽ không được giải quyết.

5. Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế:

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) do Tổng cục Thuế thống nhất phát hành và quản lý (theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này).

- Tổng cục Thuế tổ chức cấp Chứng chỉ cho các thi sinh có kết quả thi đạt yêu cầu sau 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi chính thức cho các thí sinh và cấp Chứng chỉ cho các thí sinh được miễn cả 2 môn thi sau 15 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại điểm 2.1, Mục IV Thông tư này.

- Miễn môn thi:

+ Người đăng ký dự thi đã có Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp thì được miễn môn thi kế toán.

+ Công chức thuế có ngạch công chức từ chuyên viên thuế, kiểm soát viên thuế, thanh tra viên thuế trở lên và có thời gian công tác trong ngành thuế từ 5 năm trở lên, nếu sau khi thôi công tác trong ngành thuế mà đăng ký dự thi để lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (dịch vụ đại lý thuế) trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc thì được miễn môn thi pháp luật về thuế.

+ Công chức thuế có ngạch công chức từ chuyên viên thuế, kiểm soát viên thuế, thanh tra viên thuế trở lên và có thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ 10 năm trở lên, nếu sau khi thôi công tác trong ngành thuế thì được đăng ký với Tổng cục Thuế để xét cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mà không cần dự thi. Thời gian đăng ký để được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (dịch vụ đại lý thuế) tối đa không quá 3 năm, kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

+ Người đã làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các tổ chức như: cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán và có thời gian công tác trong lĩnh vực kế toán liên tục từ 5 năm trở lên, nếu sau khi thôi làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước mà đăng ký dự thi để lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (dịch vụ đại lý thuế) trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc thì được miễn môn thi kế toán.

+ Người đã làm giảng viên của môn học về thuế hoặc kế toán tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên, nếu sau khi thôi làm giảng viên mà đăng ký dự để lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (dịch vụ đại lý thuế) trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc thì được miễn thi môn đã tham gia giảng dạy.

Chúc bạn thành công!

Cùng danh mục

Năm 2015 sẽ ứng dụng quản lý thuế tập trung

Cùng với việc sửa đổi chính sách, cắt giảm những thủ tục không cần thiết để đơn giản hóa thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế đang triển khai ứng dụng hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS). Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 11/2015 sẽ triển khai ứng dụng này trên phạm vi toàn quốc.

Tạo môi trường và cơ hội cho đại lý thuế phát triển

Chia sẻ với gần 300 chuyên gia cao cấp về thuế đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị thường niên Hiệp hội tư vấn thuế châu Á- châu Đại Dương (AOTCA) vừa tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh cho biết, hiện nay Việt Nam có trên 500 nghìn doanh nghiệp (DN) và 1,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, hàng triệu người nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng mới chỉ có 130 công ty đã được cấp phép hành nghề đại lý thuế.

Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký cấp CCHNDV đối với cá nhân; Hướng dẫn Đại lý thuế đăng ký kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

HƯỚNG DẪN: Cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế với trường hợp miễn thi - Đại lý thuế đăng ký kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (cập nhập ngày 24/06/2013)

Danh sách đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (9/8/13)

Danh sách gồm 122 công ty đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế từ năm 2012 còn hiệu lực và các công ty mới đủ điều kiện bắt đầu từ tháng 08 năm 2013. Danh sách được Thuế Việt Nam, Tổng cục thuế - Bộ tài chính liệt kê trong file đính kèm tại đây.

Thuế xuất khẩu hang sản xuất từ một phần nguyên liệu nhập khẩu (Công văn 2242/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan vừa tái khẳng định về việc chỉ hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu mới không phải nộp thuế xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải nộp loại thuế này đối với hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu trong nước. Trị giá tính thuế bằng đúng trị giá phần nguyên liệu có nguồn gốc trong nước.

Lợi ích của việc sử dụng đại lý thuế

Dịch vụ đại lý thuế là một dịch vụ mới tại Việt Nam. Dịch vụ này được quy định tại Luật quản lý thuế năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn khác. Dịch vụ đại lý thuế sẽ là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

© 2009-2022 TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.