Hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài

24/01/2022

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 22/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh.


Theo Thông tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thư bảo lãnh được ký và trước khi thực hiện rút vốn khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế, bên đi vay gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) 1 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế.


Hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế gồm: Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài hoặc Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế; hồ sơ pháp lý của bên đi vay; bản sao thư bảo lãnh của Bộ Tài chính; bản sao văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh sử dụng vốn huy động từ khoản vay nước ngoài hoặc khoản phát hành trái phiếu quốc tế; bản sao tiếng nước ngoài hoặc bản dịch tiếng Việt của hợp đồng vay nước ngoài đã ký hoặc các hợp đồng liên quan đến đợt phát hành trái phiếu quốc tế.


Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi bên đi vay văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài hoặc phát hành trái phiếu quốc tế.


Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản nêu rõ lý do.


Theo Ngân hàng Nhà nước, trường hợp có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế được nêu tại văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký các khoản vay này, bên đi vay có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi theo quy định.


Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, trong hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế, bên đi vay phải có văn bản giải trình rõ về nội dung thay đổi này.


Trong 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi bên đi vay văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế. Trường hợp từ chối xác nhận, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có văn bản nêu rõ lý do.


Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2013.

 

Theo baodientu.chinhphu.vn

Cùng danh mục

Thông tư 119 sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngày 25-8, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Ngành thuế sẽ mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính thuế

Nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người nộp thuế Cục thuế quyết tâm cải cách thủ tục hành chính thuế để giảm 100 giờ thời gian nộp thuế mỗi năm.