Công văn 3747/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng

20/01/2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 3747/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1851/CT-TTHT ngày 26/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Hưng yên về chính sách thuế TNDN của Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3h Mục II phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2007-2008); Điểm 3.5 mục III phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2009-2011); Điểm e khoản 3 Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngay 27/7/2012 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2012-2013); Điểm e khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014) của Bộ Tài chính quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản.

- Tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi) quy định thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và giảm xuống 20% kể từ năm 2016 (thuế suất giảm so với thời điểm trước 2014).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp từ năm 2009 Công ty TNHH KCN Thăng Long II phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng (thu một lần cho cả thời gian thuê) thì Công ty phải căn cứ theo thời điểm phát sinh doanh thu để áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tương ứng với từng thời điểm phát sinh doanh thu. Đối với khoản tiền thu một lần cho cả thời gian cho thuê, Công ty đã áp dụng mức thuế suất thuế TNDN phổ thông tại thời điểm phát sinh doanh thu để nộp cho cả thời gian cho thuê thì không điều chỉnh lại mức thuế suất thuế TNDN trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực về sau quy định mức thuế suất phổ thông thấp hơn tại thời điểm doanh nghiệp phát sinh doanh thu.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Hưng Yên biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình cụ thể của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định./

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Vụ PC (TCT); 
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Cùng danh mục

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế

Sáng 3-11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế.

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP những điểm thay đổi quan trọng trong chính sách thuế

    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế. Nghị định đã có những điều chỉnh quan trọng so với các nghị định về thuế trước đó.