Dự thảo thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng vàng trang sức giảm còn 0 - 2 %

10/03/2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng.

Theo đó các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng được sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu là các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu mới dự kiến từ 0 -2% (mức thuế trước đây là từ 25-30%), trong đó mức thuế suất 2% áp dụng cho các sản phẩm có hàm lượng vàng trên 95% trở lên. Cụ thể như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất
(%)

71.13

Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ
trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại
được dát phủ kim loại quý.

 

 

- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc
dát phủ kim loại quý:

 

7113.11

- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc
dát phủ kim loại quý:

 

7113.11.10

- - - Bộ phận

0

7113.11.90

- - - Loại khác

0

7113.19

- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc
chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

 

 

- - - Bộ phận:

 

7113.19.10

- - - - Bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

7113.19.10

- - - - Loại khác

0

 

- - - Loại khác:

 

7113.19.90

- - - - Bằng vàng, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

7113.19.90

- - - - Loại khác

0

7113.20

- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý:

 

7113.20.10

- - Bộ phận

0

7113.20.90

- - Loại khác

0

 

 

 

71.14

Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận rời
của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý
hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.

 

 

- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc
dát phủ kim loại quý:

 

7114.11.00

- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc
dát phủ kim loại quý khác

0

7114.19

- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc
chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:

 

7114.19.00

- - Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim
loại quý, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

7114.19.00

- - - Loại khác

0

7114.20.00

- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý

0

 

 

 

71.15

Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc
kim loại dát phủ kim loại quý.

 

7115.10.00

- Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới,
bằng bạch kim

0

7115.90

- Loại khác:

 

7115.90

- - Bằng vàng hoặc bạc:

0

7115.90.10

- - -  Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ
kim loại quý, có hàm lượng vàng từ 95% trở lên

2

7115.90.10

- - - Loại khác

0

7115.90.20

- - Bằng kim loại mạ vàng hoặc mạ bạc

0

7115.90.90

- - Loại khác

0

 

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ, đối với các mặt hàng đồ kim hoàn bằng vàng (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm 71.15) để được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 0%: Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định chung, phải có giấy giám định hàm lượng vàng dưới 95% do Trung tâm đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và công nghệ cấp.

Theo thoibaonganhang.vn

Cùng danh mục

Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản xuống 0%

Ngày 03/11/2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn số 186/2014/CV-VASEP v/v góp ý về sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015 đối với một số mặt hàng.

Thông tư số 126/2014/TT-BT quy định về kê khai và nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.